[

Advokater med speciale i samværssager i København

Jeres barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. Som forældre har I et fælles ansvar for, at barnet har en god kontakt til jer begge.

Vi er specialiserede i samværssager og kan yde juridisk bistand, hvis du har spørgsmål om samvær eller problemer i en samværssag. Vi har kontor i København, men kan også hjælpe dig, som bor i en anden del af landet.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Hvis I ikke er enige om samværet

Det er Statsforvaltningen der træffer afgørelse om samvær, hvis I ikke er enige. I vil blive indkaldt til et samarbejdsmøde, hvor der er fokus på at hjælpe jer med at indgå en god aftale om samvær.

Du er måske i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt – eller en god idé – at møde med en advokat til et møde om samvær.

Hos Familieretsadvokaterne har vi stor erfaring med at hjælpe med indgåelse af samværsaftaler, og ved hvilke forhold det er særligt vigtigt at være opmærksom på. Vi kan hjælpe dig på forskellige måder – enten ved at ”klæde dig på” til mødet, eller ved at deltage i Statsforvaltningen sammen med dig.

Ved fastsættelse af samvær skal Statsforvaltningen foretage en konkret og individuel vurdering af hvad, der er bedst for jeres barn.

Barnets holdning – eller barnets perspektiv – skal altid belyses, for at kunne finde ud af, hvad der er bedst for barnet.

Hvilke forhold lægges der særlig vægt på ved samværsafgørelsen?

Ved vurderingen indgår blandt andet disse forhold:
  • Barnets alder
  • Barnets ønsker til samværet
  • Hensynet til, at barnets dagligdag kan hænge sammen
  • Barnets hidtidige kontakt til samværsforælderen
  • Jeres evne til at samarbejde
  • Afstanden mellem jeres bopæle
  • Andre praktiske forhold, herunder jeres respektive arbejdsforhold
For de helt små børn gør særlige forhold sig gældende, og en samværsordning skal tage højde for, at barnet har tilknytning til en primær omsorgsperson dannes.
[

Læs mere om relaterede emner til samvær

[

-Samværschikane

Det kan være svært at samarbejde, når I som forældre opfatter virkeligheden på hver jeres måde, og opfatter barnet og barnets behov på hver jeres måde. Samværsreglerne er udformet for at kunne forebygge og modvirke samværschikane (eller samarbejdschikane), men det er desværre et faktum, at mange børn kommer i klemme på grund af forældrenes dårlige samarbejde. I en del tilfælde handler det om, at den ene forælder udøver chikane.

Vi er specialiserede i sager om samvær, blandt andet fordi vi gennem mange år arbejdet med højkonfliktsager, og ved hvordan vi bedst kan hjælpe dig for at finde løsningsmuligheder og skærme dit barn.

Erstatningssamvær

Hvis et hverdags- eller weekendsamvær aflyses af bopælsforælderen, er der automatisk erstatningssamvær den følgende uge, i det samme omfang og på samme tidspunkter som det aflyste samvær. Samværsforælderen skal straks efter aflysningen give bopælsforælderen besked om, at man ønsker erstatningssamvær. Familieretshuset eller andre myndigheder skal ikke involveres.

Skal du udlevere dit barn til samvær når du er bekymret for forholdene hos samværsforælderen?

Har I en samværsafgørelse eller aftale om samvær, der kan tvangsfuldbyrdes, skal barnet udleveres til samvær i henhold til afgørelsen eller aftalen. Såfremt du har en begrundet frygt for, at barnet vil lide overlast under samværet, har du dog ikke pligt til at udlevere barnet. Du bør handle relevant og hurtigt på de forhold, som giver grundlag til din bekymring. Du bør typisk anmode Familieretshuset om suspension af samværet. Vi kan vejlede dig nærmere, om hvordan du bør forholde dig.

Sag i fogedretten om udlevering til samvær

Som advokater med speciale i samværssager kan vi hjælpe dig, hvis du har brug for bistand i en sag, som behandles i fogedretten. Det kan være, hvis du er samværsforælder, og bopælsforælderen uden saglig grund nægter at udlevere barnet til samvær.

Vi kan også hjælpe dig hvis du som bopælsforælder er blevet indkaldt til fogedretten på grund af manglende udlevering af barnet, og hvor den manglende udlevering skyldes en begrundet frygt for, at barnet vil lide overlast under samværet.

Under visse betingelser kan du få fri proces i fogedretten. Det betyder i givet fald, at staten betaler advokatens salær. Du kan selv vælge advokat.